Nazwa Funduszu
EPEF FIZ AN
Forma Prawna
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Charakter
Fundusz inwestujący głównie w obligacje podmiotów udzielających pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości, skupujących tego typu wierzytelności oraz nabywających nieruchomości
Zarządzający
Enhanced Property and Equity Fund S.A.
TFI
SATURN TFI S.A.
Bank Depozytariusz
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Audytor
CamPa Audyt Sp. z o. o.
Wycena funduszu/aktywów
IQ TAX Sp. z o. o. / Antares Corporate Finance Sp. z o. o.
Horyzont inwestycyjny (sugerowany)
do 3 lat
Nabycie certyfikatów
Limitowane tylko dla 149 osób
Umorzenie środków
Po 12 miesiącach, kwartalne
Minimalna kwota inwestycji
10 000 PLN osoba prawna, 40 000 EURO (równowartość w PLN) osoba fizyczna
Opłata dystrybucyjna
Maks. 5% jednorazowo
Opłata za zarządzanie
4% rocznie
Wycena funduszu
Miesięczna