Komunikat Saturn TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 20 sierpnia 2019 r. o nałożeniu na Saturn TFI S.A. kary pieniężnej oraz sankcji administracyjnejKomunikat Saturn TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 20 sierpnia 2019 r. o nałożeniu na Saturn TFI S.A. kary pieniężnej oraz sankcji administracyjnej

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305034, (dalej jako: „Saturn”, „Spółka”), wskazuje, co następuje:

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) wydała decyzję w sprawie nałożenia na Saturn kary pieniężnej oraz sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „Decyzja”).

Decyzja wydana została w wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o art. 228 ust. 1c oraz w związku z ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm., dalej „Ustawa”) w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Saturn.

Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF. Jednocześnie informujemy, że decyzji KNF w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w tym zakresie powoduje, że od dnia 21 sierpnia 2019 roku fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Saturn reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, a Saturn przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Nałożona przez KNF kara wiąże się z sytuacją w sześciu sekurytyzowanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których pomysłodawcą oraz których portfelami sekurytyzowanych wierzytelności zarządzał GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie informujemy, że Saturn będzie podejmować wszelkie działania, aby chronić swoje dobre imię.

W świetle powyższego, we wszystkich sprawach odnoszących się do funduszy inwestycyjnych dotychczas zarządzanych przez Saturn prosimy kontaktować się z właściwym depozytariuszem.

Sławomir Kamiński
PREZES ZARZĄDU